Astrogap
Planet

HOME

Planet

ABOUT US

Planet

PRICING

Planet

CONTACT US

FAQ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับผู้รับบริการ Astrogap

1. คำจำกัดความและการแปลความ


คำเฉพาะต่าง ๆ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้
เรา หมายถึง Astroverse Co., Ltd., เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อ Astrogap
คุณ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้บริการของเรา และตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้
บัญชีผู้ใช้ หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อที่จะอนุญาตให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้
ข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และ ข้อตกลงใด ๆ ที่มีขึ้นและได้ตกลงยอมรับระหว่างเรากับคุณ เพื่อที่จะควบคุมนิติสัมพันธ์ระหว่างเราและคุณ รวมถึงข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะได้กำหนด แก้ไข ปรับปรุงในอนาคต
แอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเรา หรือที่เราเป็นเจ้าของ หรือได้รับสิทธิในการใช้งาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset)และสกุลเงินเข้ารหัส (cryptocurrency)ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โปรแกรมที่ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณ และ กุญแจเอพีไอของคุณด้วย
กุญแจเอพีไอ (“API Key(s)”) หมายถึง รหัสที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อที่จะสามารถทำการสร้างคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือ ติดตามดูยอดบัญชีคงเหลือ digital asset หรือ cryptocurrency ของคุณในบัญชีหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าวของคุณกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามความหมายที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่เปิดเผย หรือเผยแพร่อยู่เป็นการทั่วไปที่เราได้นำมาเปิดเผยให้แก่คุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา ปริมาณการซื้อขาย ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน digital asset หรือ cryptocurrency
ข้อมูลประมวลผล หมายถึง ข้อมูลสาธารณะเราได้นำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และนำเสนอต่อคุณผ่านการให้บริการของเรา
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง ผู้ให้บริการศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน digital asset หรือ cryptocurrency ที่คุณเป็นผู้ใช้งานอยู่
บริการ หมายถึง การให้บริการอย่างใด ๆ ของเราต่อคุณตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ข้อมูล ราคา บทความการวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน สัญญาณการซื้อขายหรือเข้าทำธุรกรรม ระบบซื้อขายจำลอง การสำรวจตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับท้องตลาด และ/หรือ บริการพอร์ตโฟลิโอ เป็นต้น
แผนการรับบริการ หมายถึง แผนแต่ละประเภทที่คุณเลือกซื้อเพื่อใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราหรือเข้าถึงข้อมูลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถเข้าดูรายละเอียดแต่ละแผนผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
เว็บไซต์ หมายถึง https://astrogap.com รวมถึงโดเมนย่อยใด ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

2. การบังคับใช้


2.1 การคลิกเพื่อทำเครื่องหมายถูกในกล่องสี่เหลี่ยมหน้าประโยค “ข้าพเจ้าได้ทำการอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้” และและการกดปุ่ม“สร้างบัญชีผู้ใช้” หมายถึง
(ก.) คุณได้ยืนยันว่า คุณรับทราบและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ และคุณตกลงที่จะยอมผูกพันตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ และ
(ข.) คุณได้ให้คำรับรองและยืนยันว่า คุณมีสิทธิ และความสามารถทางกฎหมายในการเข้าผูกพันตนตามข้อตกลงฉบับนี้โดยสมบูรณ์
2.2 ข้อตกลงฉบับนี้อาจถูกแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ประการใด ๆ โดยเรา และอาจถูกจัดให้ปรากฏขึ้นแยกต่างหากจากเอกสารฉบับนี้ คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนั้น คุณรับทราบและเข้าใจดีว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้
2.3 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม เราสงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการกำหนด แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ ลดทอนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด การเปลี่ยนเปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถูกแจ้งให้คุณทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้ของคุณ(กรณีที่สามารถทำได้) หรือทางเว็บไซต์ของเรา

3. การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้


เพื่อที่จะใช้บริการของเรา คุณจำเป็นต้องดำเนินการและตกลงดังต่อไปนี้
3.1 คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์และตกลงรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อที่จะรับบริการของเรา
3.2 คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและกรอก API Key(s) ลงในแอปพลิเคชันของเราเพื่อเป็นการเชื่อมต่อคำสั่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณใช้งานอยู่
3.3 ผู้ที่จะเปิดบัญชีผู้ใช้อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • (ก.) กรณีคุณเป็นบุคคลธรรมดา คุณตกลงให้คำรับรองและยืนยันว่า
  • (1) คุณได้ใช้และแจ้งชื่อจริงตามบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งคุณต้องแจ้งโดยถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเมื่อยื่นคำขอเปิดบัญชีผู้ใช้
  • (2) คุณเปิดบัญชีเพื่อการใช้งานและรับบริการด้วยตนเองเท่านั้น และไม่ได้เปิดบัญชีเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใด
 • (ข.) กรณีคุณเป็นนิติบุคคล คุณตกลงให้คำรับรองและยืนยันว่า
  • (1) ได้ใช้และแจ้งชื่อโดยถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามที่ตนได้จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อยื่นคำขอเปิดบัญชีผู้ใช้
  • (2) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าทำสัญญาและยื่นคำขอเปิดบัญชีผู้ใช้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้ตามกฎหมาย
  • (3) คุณเปิดบัญชีเพื่อการใช้งานและรับบริการด้วยตนเองเท่านั้น และไม่ได้เปิดบัญชีเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใด
3.4 คุณยินยอมให้เราเรียกดูเอกสาร และหรือหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการยืนยันตัวตนของคุณได้ทุกเมื่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบเสร็จค่าไฟฟ้าหรือประปา หนังสือรับรองนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจ และคุณตกลงให้คำรับรองต่อเราว่าเอกสารเหล่านั้นมีเนื้อความถูกต้อง
3.5 เราสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสร้างบัญชีผู้ใช้ในทุกกรณี
3.6 คุณรับทราบและตกลงว่า คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะไม่เปิดเผยรหัสผ่าน หรือรหัสความปลอดภัย ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของคุณให้ผู้อื่นทราบ หากมีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบทันที
3.7 คุณจะไม่โอนสิทธิ์ในการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร
3.8 เราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการสงวนรักษาความลับและความปลอดภัยของคุณ รวมทั้งความสูญเสียหรือเสียหายอื่นใดอันเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอื่นใดที่มิใช่ความผิดของเรา
3.9 เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยในการใช้งานบริการ คุณตกลงยินยอมให้เราตรวจสอบ และติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีผู้ใช้ของคุณทั้งในขั้นตอนการขอเปิดบัญชีผู้ใช้และหลังจากได้รับการอนุมัติ

4. การทดลองใช้


เพื่อที่จะใช้บริการของเรา คุณจำเป็นต้องดำเนินการและตกลงดังต่อไปนี้
4.1 เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้สำเร็จ คุณจะได้รับสิทธิ์ทดลองใช้บริการของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาเจ็ด (7) วัน เว้นแต่กรณีที่เราตกลงให้ทดลองใช้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทดลองใช้ดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.2 เราจะมอบสิทธิ์ในการทดลองใช้ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่เปิดบัญชีผู้ใช้ครั้งแรกเท่านั้น เราจะไม่ได้ให้สิทธิกับผู้มีบัญชีผู้ใช้กับเราอยู่ก่อนแล้ว หรือ ผู้ยื่นคำขอเปิดบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าท่านอื่นของเรา
เพื่อประโยชน์ของข้อตกลงฉบับนี้ “ผู้ที่ได้รับคำแนะนำ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับรหัสพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขายของเราจากลูกค้าท่านอื่นของเราและบุคคลนั้นได้นำมาใช้เพื่อรับบริการจากเรา

5. แผนการรับบริการ ค่าบริการ และการชำระค่าบริการ


เพื่อที่จะใช้บริการของเรา คุณจำเป็นต้องดำเนินการและตกลงดังต่อไปนี้
5.1 เมื่อหมดระยะเวลาทดลองใช้บริการแล้ว คุณจะสามารถใช้บริการของเราได้ต่อเมื่อได้ซื้อแผนการรับบริการประเภทใดประเภทหนึ่งกับเราแล้วเท่านั้น โดยขอบเขตการให้บริการของเราขึ้นอยู่กับแผนการรับบริการที่คุณเลือก โดยแต่ละแผนจะมีค่าบริการแตกต่างกันไป คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
5.2 ขอบเขตการให้บริการของเราในแผนการรับบริการแต่ละประเภทอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีบริการที่มากขึ้นได้ กรณีที่คุณตกลงรับบริการส่วนเพิ่มจากเรานั้น คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเติมในอัตราที่เรากำหนด โดยที่เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์
5.3 การชำระเงินสามารถดำเนินการผ่านวิธีการที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของเรา และค่าบริการดังกล่าวจะไม่อาจขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้
5.4 ในกรณีที่เราต้องทำการชำระเงิน หรือคืนเงินจำนวนใด ๆ ให้แก่คุณ เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้และยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดของคุณเพื่อการชำระเงิน การจัดการทางบัญชี และ/หรือภาษีในเงินจำนวนดังกล่าว คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการดังกล่าวให้แก่เรา เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประชาชน เป็นต้น และในการนี้คุณตกลงยืนยันต่อเราว่าข้อมูลที่คุณได้แจ้งต่อเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นความจริงทั้งหมด คุณยินยอมให้เราเรียกดู เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของคุณ หรือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันความถูกต้องได้ทุกเมื่อ และคุณยินยอมรับผิดชอบต่อเราในความสูญเสียหรือเสียหายประการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากความผิดของคุณในการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวต่อเรา

6. เงื่อนไขการใช้บริการของเรา


6.1 ไม่ว่าด้วยเหตุใและเวลาใด ๆ ก็ตาม เรามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
(ก.) พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการของเรา รวมถึงการแก้ไขข้อจำกัด ข้อติดขัด หรืออุปสรรคในการให้บริการของเรา ทั้งกรณีที่คาดหมายได้และคาดหมายไม่ได้ล่วงหน้า
(ข.) ดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ เช่น การระงับยับยั้งการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือการไม่อนุญาตให้เข้าถึงการใช้บริการของเราเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติหรือต้องสงสัยว่าผิดปกติในการใช้งาน หรือตรวจพบความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผู้ยื่นคำขอเปิดบัญชีผู้ใช้กับเรา หรือกรณีที่เราพบว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือเหตุอื่นใดอันอาจกระทบความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ ทั้งนี้ การระงับชั่วคราวอาจมีอยู่จนกว่าเหตุแห่งการระงับการใช้งานนั้นนั้นได้ถูกกำจัดหรือแก้ไขแล้ว หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ ทางเราสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ
คุณตกลงและยินยอมให้เราดำเนินการดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและตกลงว่าเราไม่มีความรับผิดในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด
6.2 คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฝ่าฝืนหรือปลดล๊อค หรือพยายามฝ่าฝืนหรือปลดล๊อคการเข้ารหัสใด ๆ ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบการให้บริการของเราโดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีผู้ใช้
6.3 คุณไม่มีสิทธิ์ในการติดตาม ค้นหา หรือสืบค้นย้อนกลับหมายเลข IP กระทำการหรือพยายามกระทำการดังกล่าวหรือการอื่นใด อันจะก่อให้เกิดการละเมิดการใช้งานต่อบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดของบุคคลอื่น หรือเป็นการเข้าถึง หรือใช้ประโยชน์จากบัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
6.4 ภายใต้การรับบริการของเรา คุณไม่มีสิทธิกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์อันต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือโดยผิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือร้องขอให้เรากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อตกลงฉบับนี้โดยเด็ดขาด

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


7.1 กรณีที่ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ต่อเราเป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณให้คำรับรองและยืนยันกับเราว่าคุณเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย) ที่จะเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา เพื่อให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยครบถ้วน คุณตกลงให้คำรับรองต่อเราว่าคุณจะดำเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงประกาศ คำสั่ง หรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่ออกภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าว หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่นใดโดยเคร่งครัด (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
7.2 คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หน้าที่ หรือกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
7.3 คุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เราได้เผยแพร่ลงบน เว็บไซต์ โดยตลอดและละเอียดดีแล้ว ซึ่งคุณยอมรับว่าเนื้อหาของนโยบายดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยที่เราจะทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวของเรา หรือแจ้งให้คุณทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป คุณยอมรับว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ลงบนเว็บไซต์ดังกล่าวของเรา หรือที่เราได้แจ้งให้ทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการแจ้งโดยชอบแล้ว

8. ความรับผิดและการชดเชยความรับผิด


8.1 คุณตกลงรับผิดชอบในความสูญเสีย ความเสียหาย และความรับผิดทุกประการที่เกิดขึ้นแก่เรา อันเนื่องมาจากการกระทำผิดหรือ บกพร่องต่อการกระทำตามหน้าที่ของคุณตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือด้วยสาเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นเนื่องจากความผิด การละเมิด หรือเหตุอันอาจจะโทษคุณได้ รวมถึงกรณีที่มีบุคคลที่สามเรียกร้องความเสียหายจากเรา และคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และกระทำการอื่นใดเพื่อระงับ ยับยั้ง หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรา ตลอดจนกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ทั้งนี้ เท่าที่เป็นไปได้ตามกฎหมาย
8.2 กรณีที่เราได้รับความเสียหายจากคุณ คุณตกลงให้เรามีสิทธิ์ที่จะควบคุมจัดการวิธีการปกป้องผลประโยชน์ของเราด้วยวิธีใดก็ตาม โดยที่คุณตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

9. ข้อจำกัดการให้บริการและความรับผิดของเรา


ให้ข้อจำกัดต่อไปนี้มีผลตราบเท่าที่เป็นไปได้ตามกฎหมาย
9.1 คุณรับทราบและเข้าใจดีว่าเราไม่ได้รับประกันหรือให้คำรับรองว่าบริการของเรา จะปราศจากความบกพร่อง การถูกรบกวน หรือข้อติดขัดโดยสิ้นเชิง และเราไม่ได้ให้คำรับรองว่าปัญหาในการใช้งานทุกประการจะสามารถแก้ไขได้ และบริการของเราต่อคุณจะเป็นลักษณะตามที่เป็นอยู่และเท่าที่เราสามารถให้บริการได้
9.2 ข้อมูล หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของเราอาจมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราไม่ได้ให้คำรับรองต่อคุณในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน ความเป็นจริง การปลอดจากการถูกละเมิด คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือ ความเหมาะสมของข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่างในข้อมูลดังกล่าว
9.3 เราไม่มีการรับประกันความพึงพอใจในการรับบริการของเราเพื่อจุดประสงค์เฉพาะการของคุณ
9.4 คุณตกลงรับผิดชอบในความเสี่ยงทุกประการที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณ อันเกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาใดไปจากช่องทางการให้บริการของเราด้วยตนเอง
9.5 คุณตกลงว่าเราไม่มีความรับผิดในการกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของคุณ
9.6 คุณรับทราบและเข้าใจดีว่าเรามิใช่สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราหรือสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่เกิดจากการวางคำสั่งซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นภายใต้ช่องทางการให้บริการของเรา คุณสามารถยกเลิกหรือหยุดการรับบริการจากเราได้กรณีที่คุณไม่พึงพอใจในบริการของเรา
9.7 เราไม่มีส่วนรับผิดในความเสียหายอื่นใดที่มิใช่ความเสียหายโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เราอาจคาดหมายได้หรือไม่ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อรายได้ กำไร การใช้งาน ข้อมูล ผลกระทบทางธุรกิจ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากระบบการสื่อสาร หรือการให้บริการติดขัดหรือบกพร่อง หรือเกิดขึ้นเนี่องจากเหตุใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 นี้

10. เหตุสุดวิสัย


10.1 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงทำให้คุณหรือเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงสาเหตุดังกล่าวและผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ทันทีที่สามารถกลับมากระทำการได้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในความชำรุดบกพร่อง ความไม่สำเร็จ หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว
10.2 เพื่อวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันได้เกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบเหตุหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ในฐานะและภาวะเช่นนั้น เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย โรคระบาดใหญ่ การนัดหยุดงานของลูกจ้างหรือพนักงานอันขยายวงกว้างซึ่งส่งผลกระทบเกินกว่าเฉพาะในองค์กรของคู่สัญญา และมิใช่การนัดหยุดงานที่ริเริ่มโดยโดยลูกจ้างหรือพนักงานของคู่สัญญา การให้บริการของบริษัทสื่อสาร โทรคมนาคม และอินเตอร์เน็ต

10. เหตุสุดวิสัย


10.1 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงทำให้คุณหรือเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงสาเหตุดังกล่าวและผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ทันทีที่สามารถกลับมากระทำการได้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในความชำรุดบกพร่อง ความไม่สำเร็จ หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว
10.2 เพื่อวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันได้เกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบเหตุหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ในฐานะและภาวะเช่นนั้น เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย โรคระบาดใหญ่ การนัดหยุดงานของลูกจ้างหรือพนักงานอันขยายวงกว้างซึ่งส่งผลกระทบเกินกว่าเฉพาะในองค์กรของคู่สัญญา และมิใช่การนัดหยุดงานที่ริเริ่มโดยโดยลูกจ้างหรือพนักงานของคู่สัญญา และรวมถึง ความล้มเหลวในการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม และอินเตอร์เน็ต

11. เหตุแห่งการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้และผลของการยกเลิกข้อตกลง


11.1 ข้อตกลงฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงด้วยกรณีดังต่อไปนี้
(ก.) การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้โดยคุณ
(ก.)(1)เมื่อแผนการรับบริการที่คุณซื้อไว้หมดระยะเวลาการให้บริการและคุณไม่ได้ต่ออายุหรือซื้อแผนการรับบริการใหม่
(ก.)(2) เมื่อคุณบอกกล่าวยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้แก่เราเป็นลายลักษณ์อักษร ตามเงื่อนไขข้อ 11.2 ทั้งนี้ กรณีที่คุณเป็นฝ่ายบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่ระยะเวลาการให้บริการตามแผนการรับบริการกับเราสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด คุณตกลงว่าเราไม่จำต้องคืนเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณได้ชำระไว้แก่เรา เว้นแต่ การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่เรากระทำผิดข้อตกลงในสาระสำคัญ และเราไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาสิบห้า (15) วัน หลังจากได้รับการแจ้งถึงการผิดข้อตกลงและข้อเรียกร้องให้แก้ไขจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราตกลงคืนเงินค่าบริการให้คุณตามสัดส่วนการใช้งานคงเหลือและคุณตกลงไม่ติดใจเรียกร้องประการอื่นใดแก่เราอีก
(ข.) การเลิกข้อตกลงฉบับนี้โดยเรา
(ข.)(1) เราอาจยกเลิกข้อตกลงข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่ระยะเวลาการให้บริการตามแผนการรับบริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด หากการเลิกสัญญาของเราเกิดขึ้นในกรณีที่คุณไม่ได้กระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้เราตกลงคืนเงินค่าบริการให้คุณตามสัดส่วนการใช้งานคงเหลือ โดยที่ คุณตกลงและยินยอมว่าการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปโดยชอบและคุณไม่ติดใจเรียกร้องประการอื่นใดแก่เราอีก
(ข.)(2) นอกจากกรณีตามข้อ 11.1 (ข)(1) เราอาจยกเลิกข้อตกลงข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่ระยะเวลาการให้บริการตามแผนการรับบริการสิ้นสุดลง ด้วยเหตุแห่งการเลิกสัญญาโดยชอบของเรา (ซึ่งจะได้ระบุไว้ด้านล่าง) คุณตกลงว่าเราไม่จำต้องคืนเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณได้ชำระไว้แก่เรา คุณตกลงและยินยอมว่าการยกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปโดยชอบและคุณไม่ติดใจเรียกร้องประการอื่นใดแก่เราอีก
เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงข้อ 11.1(ข.)(2) นี้ “เหตุแห่งการเลิกสัญญาโดยชอบของเรา” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
(ข.)(2)(1) คุณชำระเงินจำนวนใด ๆ แก่เราล่าช้ากว่ากำหนดชำระตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป
(ข.)(2)(2) คุณปฏิบัติตนผิดกฎหมาย คำสั่ง ประกาศ หรือกฎระเบียบทางกฎหมายอื่นใด
(ข.)(2)(3) คุณปฏิบัติตนผิดข้อตกลงใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาอันสมควร ภายหลังจากที่เราได้แจ้งให้ทราบ
(ข.)(2)(4) คุณกลายเป็นบุคคลล้มละลายโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือคุณถูกฟ้องร้อง หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือขอดำเนินขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ
(ข.)(2)(5) เหตุอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ในส่วนอื่นของข้อตกลงฉบับนี้
1.2 การบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(ก.) กรณีส่งจากคุณถึงเรา สามารถส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง [email protected]
(ข.) กรณีส่งจากเราถึงคุณ ถึงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่ได้แจ้งไว้แก่เรา
โดยที่การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับการแจ้งดังกล่าว
11.3 การเลิกข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีผลทำให้เราต้องลบล้างบัญชีผู้ใช้ของคุณในทันที เราสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาประวัติบัญชีผู้ใช้ของคุณไว้เท่าที่จำเป็นต่อการใช้สิทธิของเราตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้สิทธิทางศาลและการดำเนินคดี
11.4 การเลิกข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นแก่เราและคุณเมื่อขณะที่ข้อตกลงฉบับนี้ยังมีผลอยู่

12. การบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสาร

12.1 คุณตกลงว่าการบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารระหว่างเราและคุณอาจกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะถือว่าการบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารได้ไปถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายโดยชอบแล้วภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งไป
12.2 การบอกกล่าวหรือติดต่อสื่อสารด้วยวิธีตามข้อ 12.1 ข้างต้นให้ใช้กับกรณีที่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

13. การขอความช่วยเหลือและร้องเรียน

13.1 คุณมีสิทธิ์ที่จะรายงานให้เราทราบถึงความผิดปกติในการใช้งานหรือการชำระเงิน ใด ๆ ที่คุณพบเจอให้เรารับทราบโดยไม่ชักช้า มาที่ [email protected] เพื่อให้เราดำเนินการแก้ไขข้อติดขัด อุปสรรค หรือ ความผิดปกติในการใช้งานดังกล่าวได้ทันท่วงที
13.2 คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือและร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ แก่เราได้ โดยการส่งจกหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง [email protected] เราจะดำเนินการให้ทีมงานตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับการติดต่อจากคุณ

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทย ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งข้อตกลงฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจากันก่อน หากไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงจะนำข้อขัดแย้งนั้นขึ้นสู่การพิจารณาของศาลไทย

15. การแยกส่วนของสัญญา

หากปรากฏว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้เป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย หรือมิอาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผลของการเป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย หรือมิอาจใช้บังคับได้นั้นจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ และการตีความในข้อตกลงฉบับนี้จะถือเสมือนว่ามิได้มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย หรือมิอาจใช้บังคับได้นั้นอยู่

16. เบ็ดเตล็ด

16.1 คู่สัญญาไม่มีเจตนาให้ข้อตกลงฉบับนี้ก่อนิติสัมพันธ์ในเชิงหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วม หรือการแบ่งปันผลกำไรขาดทุนระหว่างกัน และคู่สัญญามิได้กระทำการแทนกันในฐานะตัวแทน นายหน้า นายจ้างหรือลูกจ้างแต่อย่างใด
16.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับและแทนที่ข้อตกลงใด ๆ ไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่มีมาก่อนหน้าข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสิ้น
16.3 การที่เราผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือละเว้นการใช้สิทธิ์ใด ๆ อันพึงมีไม่ใช้สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดของเราตามข้อตกลงฉบับนี้ไม่ถือว่าเราได้สละสิทธิ์ดังกล่าว หรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงฉบับนี้แต่อย่างใด
16.4 คุณจะไม่โอนสิทธิหน้าที่ของตนตามข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะได้รับการอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่ทำให้ความรับผิดของคุณต่อเราที่มีอยู่ตามข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดไป คุณยังคงความรับผิดชอบต่อ เราเสมือนว่าสิทธิและหน้าที่นั้นมิได้โอนไปแต่อย่างใด เว้นแต่ คุณและเราได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น เป็นลายลักษณ์อักษร
16.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาให้บุคคลที่สามมาใช้สิทธิ์ของตนที่มีตามข้อตกลงฉบับนี้

Astrogap

ABOUT US

Astroverse Co., Ltd. is a Financial-Technology company that offers a world-leading grid trading platform for the cryptocurrency market.

SERVICES

ABOUT US

PRICING

CONTACT US

FAQ

FEATURES

SUBSCRIPTION

Subscribe now

Contact

+66 81-929-9987

[email protected]

Contact

บริษัท แอสโทรเวิร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Astroverse Co., Ltd. Copyright 2022